Leica Hektor 28mm f/6.3 1935-1955

小巧的镜头,a36配合滤镜很不错。详细感受参考:徕卡28mm 6.3使用感受

SN 开始SN结束产品
250001251000Hektor 2.8 cm 1:6.3 (KUP+CHROM)19351000
273001275000Hektor 28 cm 1:63 (CHROM)19352000
336001337000Hektor 2.8 cm 1:6.3 (CHROM)19361000
357001358000Hektor 28 cm 1:63 (CHROM)19371000
425001426000Hektor 28 cm 1:63 (CHROM)19381000
452001453000Hektor 28 cm 1:63 (CHROM)19381000
495001496000Hektor 28 cm 1:63 (CHROM)19391000
531001531500Hektor 28 cm 1:63 (CHROM)1939500
541501542000Hektor 28 cm 1:63 (CHROM)1940500
580001580350Hektor 28 cm 1:63 (CHROM)1941350
790014790018Hektor 28 cm 1:63 (CHROM)19505
790101792000Hektor 28 cm 1:63 (CHROM f/22)19501900
分配序列号1935-195511,255
contact: zhaozhenguo@i50mm.com © 2015-2024 Zhao Zhenguo. All Rights Reserved.本网所有内容文字、图片版权均i50mm.com网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、转贴或以其他方式复制发布/发表。对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网内容者,本网保留追究其法律责任的权利。

发布者

头像